slot malaysia Hướng dẫn phân loại công trình đường dây và trạm biến áp

Kiểm toán dự án Thẩm định giá Kiểm toán tài chính

Hướng dẫn phân loại công trình đường dây và trạm biến áp

Hỏi: Hướng dẫn phân loại công trình đường dây và trạm biến áp

Người hỏi Vũ Tiến Dũng - Lào Cai

  •  

Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, đường dây cáp treo cấp điện cho khu dân cư có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV có thuộc công trình công nghiệp không? Nếu không thì thuộc loại công trình nào? Theo tôi tham khảo, Mục 5 Phần II Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP phân loại công trình đường dây điện và trạm biến áp thuộc công trình công nghiệp. Mục 5 Phần II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP điều chỉnh lại là công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp. 

Còn tại Mục 33 và Mục 34 Điều 3 Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2026 của Bộ Công thương quy định hệ thống điện truyền tải thì định nghĩa: “Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV. Lưới điện truyền tải là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp trên 110 kV”.

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14) và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; công trình đường dây có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV thuộc loại công trình năng lượng - công trình công nghiệp theo quy định tại Mục II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Bình luận:(0)

Bài viết cùng danh mục

Đăng nhập